x
Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws van Ferocia in de mail. Meld je nu direct aan!

Vertrouwen is goed, maar goed Horizontaal Toezicht is beter! Organisaties in de zorg ontwikkelen zich vanuit het controlekader van Handreikingen en zelfonderzoeken, naar Horizontaal Toezicht.

Masterclass / Post bachelor Horizontaal Toezicht in de Zorg

Kies voor de opleiding of masterclass waarin je de (basis)kennis en -vaardigheden zult opdoen om een systeemgerichte financial audit uit te voeren en te rapporteren.

Bekijk de opleiding

In het Horizontaal Toezicht (HT) vertrouwen instellingen in de zorg onderling en zorgverzekeraars en toezichthouders, maar ook andere stakeholders als patiënten en de maatschappij, op de kwaliteit van het control-framework van een zorginstelling.

Het control-framework van HT is gebaseerd op COSO-ERM. Om een effectieve implementatie van de verschillende (COSO-)onderdelen binnen de gehele organisatie op een samenhangende manier te kunnen borgen, is het goed om vanuit één integrale aanpak bestuur, lijnmanagement, risicomanagement, controlling, en compliance te organiseren. Hoe dat moet worden aangepakt vraagt kennis van die samenhang en over de werking van het COSO-ERM model. De overgang naar HT beoogd meerdere doelen te realiseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

Opleidingsbehoefte in de zorg

Het Horizontaal Toezicht stelt hogere eisen gesteld aan het integraal (risico)management voor de gehele organisatie. En daardoor worden ook hogere eisen gesteld aan de ondersteuning die aan het bestuur en management moet worden geboden. Wil je vanuit een ondersteunende rol als controller, risicomanager, compliance-officer of anderszins daaraan een bijdrage leveren? Dan moet je jouw aandachtsgebied verbreden en tegelijk op dit bredere terrein kwalitatief hoogwaardige expertise opdoen. Bij veel professionals in de zorg is er dan ook een duidelijke opleidingsbehoefte.

Het combineren van die verschillende onderdelen van HT is, zeker bij organisaties die een kleinere staf hebben, een enorme uitdaging. Naast de inhoudelijke kennis ontbreekt het vaak aan sparringmogelijkheden binnen de eigen organisatie. Een meerwaarde die we bij de opleiding Integraal Risicomanagement van Avans+ ervaren is de kruisbestuiving tussen deelnemers aan de opleiding. Vaak zijn de deelnemers binnen hun organisatie lid van een klein team dat zich bezighoudt met het op een gestructureerde manier verbeteren van risicomanagement (in de breedste zin van het woord). Dan helpt het als je nieuwe kennis tot je kunt nemen en kunt bespreken met anderen die in dezelfde positie/situatie zitten dan wel een vergelijkbare transitie met hun organisatie doormaken.

Risicomanagement

Goede begeleiding door een functionaris

Voor zorginstellingen en andere organisaties in die sector is het van extra belang dat de invoering van HT wordt begeleid door een functionaris die zich nieuwe kennis (en vaardigheden) snel eigen kan maken, en die kan sparren met vakgenoten. Een extra reden om de opleiding Integraal Risicomanagement te volgen?

Integraal risicomanagement gaat om de verbinding tussen de verschillende onderdelen van de organisatie, de diverse doelstellingen die worden gesteld en het onderling afstemmen van de risicobeheersing. En laat dat nu ook juist de essentie zijn van de ontwikkeling naar Horizontaal Toezicht!

drs Xander Smit RC – Partner Ferocia & Kerndocent Integraal Risicomanagement - Avans+

Terug naar overzicht
Copyright 2019 | Ferocia.nl | Juridisch | Sitemap | Colofon