Inleiding

Ferocia Groep beschermt de privacy van zijn bezoekers. Alle privacygevoelige informatie die u aan Ferocia Groep verstrekt, valt onder dit privacy statement. Ferocia Groep spant zich in, deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder beschreven. Ferocia Groep confirmeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is Ferocia Groep?

Ferocia Groep is een besloten vennootschap en het overkoepelende label voor Ferocia Opleiding en Training, Ferocia Consultancy, Ferocia Behaviour en Ferocia Finance. De Functionaris Gegevensbescherming is Xander Smit, hij is tevens contactpersoon voor alle privacy-gerelateerde vragen. Je kan hem bereiken op 06 23655262 of xander.smit@ferocia.nl

Doeleinden van verwerking van jouw gegevens

Op het moment dat jij je gegevens invult op de website van Ferocia Groep, worden jouw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening.
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt:

  • voor het leveren van onze diensten zoals opleidingen en trainingen, consultancy diensten en bemiddeling (interim posities). Ferocia Groep verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de door jou verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om jou te benaderen voor opleidingen en trainingen, adviesopdrachten, interim posities, nieuwsbrieven, etc..
  • om jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een interim opdracht;
  • voor het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) indien wij daartoe aanleiding zien op grond van wet- en regelgeving of dit Privacybeleid;
  • voor het meten van de belangstelling voor de diensten van Ferocia Groep en het bevorderen van gebruikersgemak van de website (zie kopje Gebruik Google Analytics)
  • om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten.

Jouw gegevens worden opgeslagen in onze administratie. Jouw gegevens worden niet verwerkt buiten de EU uitgezonderd de informatie die is verkregen via cookies (zie kopje Gebruik Google Analytics).

Welke gegevens vragen we aan je?

Wij vragen bij het uploaden van je CV de volgende gegevens: naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam), telefoonnummer, mailadres en CV. Deze gegevens hebben we nodig om te beoordelen of je past bij de opdrachten die wij regelmatig ontvangen of te beoordelen of wij mogelijkheden zien in de toekomst voor toekomstige opdrachten. Omdat snelheid vaak geboden is, is alleen email niet voldoende. 
Wij vragen bij het opvragen van een brochure de volgende gegevens: naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam), telefoonnummer en mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om jou te benaderen of je vragen en/of opmerkingen hebt over het programma.
Wij vragen bij het inschrijven van een opleiding/training/masterclass de volgende gegevens: naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam), telefoonnummer, mailadres, adresgegevens en factuurgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om je in te schrijven voor de opleiding/training/masterclass, je te kunnen bereiken voor wijzigingen en om de facturatie te verzorgen.
Wij slaan dus geen extra gegevens op, wij rubriceren deze alleen. Eenmaal ingeschreven, kun je zelf deze gegevens altijd opvragen bij de functionaris Gegevensbescherming.

Verplichting verstekken van je gegevens

Je bent niet verplicht om je gegevens te verstrekken maar dan is het ook niet mogelijk om gebruik te maken van onze dienstverlening. Immers, de genoemde gegevens zijn minimaal nodig om je in te schrijven, je daarover te informeren en/of een factuur te sturen voor de afgenomen diensten. 

Ontvangers van jouw gegevens

Jouw gegevens worden nooit buiten Ferocia Groep verstrekt zonder dat hier met je contact over is geweest. Behalve bij het opvragen van informatie en/of het inschrijven van een postbachelor opleiding die wij in samenwerking met de Hogeschool van Avans+ verzorgen. In die gevallen zullen je gegevens ook gedeeld worden met de Hogeschool van Avans+. 

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens in principe 1 jaar. In het geval je een zelfstandige professional bent (zzp-er) bewaren wij jouw gegevens na het ontvangen van je cv per email of upload voor de periode van 5 jaar.

Jouw rechten

Je kunt jouw gegevens altijd opvragen bij de functionaris Gegevensbescherming. Als je jouw gegevens wilt wijzigen of verwijderen dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.
Verder heb je het recht:

  • om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens;
  • op gegevensoverdraagbaarheid;
  • om de verleende toestemming in te trekken;
  • een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Al deze zaken kun je regelen via de Functionaris Gegevensbescherming.

Beveiligingsniveau

Ferocia Groep wil jouw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Ferocia Groep implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Gebruikers van de diensten van Ferocia Groep worden er echter wel op gewezen dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Ferocia Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er, ter zake daarvan, sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ferocia Groep.

Instemming gebruik ingevoerde gegevens

Door gegevens (zoals cv’s, NAW gegevens etc.) in te voeren op de website van Ferocia Groep of door deze anderszins aan te leveren aan Ferocia Groep, sta je ervoor in dat je gerechtigd bent deze gegevens voor de eerder genoemde doeleinden ter beschikking te stellen aan Ferocia Groep en hiervoor toestemming geeft. Je geeft dit aan door de vink aan te zetten voor: “ik ga akkoord met het Privacy Statement”
Ferocia Groep behoudt zich het recht voor aangeleverde teksten in te korten, te verwijderen of de invoerder ervan nadere aanwijzingen voor aanpassingen daarvan te geven. Ferocia Groep zal de ontvangen gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan hierboven weergegeven.

Gebruik Google Analytics

De website van Ferocia Groep maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Algemeen gebruik website

Verder verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de bezochte pagina`s, het browsertype, IP-adressen, welke de meest gevraagde pagina is, welke de vorige of de volgende bezochte site is en de duur van het bezoek. Deze gegevens gebruiken we om onze website te verbeteren met als doel de inrichting van de website te optimaliseren. Ons privacy statement is niet van toepassing op de websites van derden die d.m.v. links met onze website zijn verbonden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Daarom adviseren wij je om altijd op de hoogte te zijn van het privacyreglement op deze websites.

Wijzigingen privacy reglement

Ferocia Groep kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyreglement. Het meest actuele Privacyreglement is te allen tijde in te zien op de website van Ferocia Groep. Wij adviseren je dan ook dit Privacy Statement regelmatig te lezen.
 


Goedendag! Mocht ik u ergens mee kunnen helpen, dan verneem ik dat graag. 085-0708500 info@ferocia.nl